วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภา 2564

ทัวร์ต่างประเทศ

การเดินทางเข้าฟินแลนด์ สายการบินฟินแอร์

Apr 29,2021
|
by Skyhigh88travel

การเดินทางเข้าฟินแลนด์ ช่วงCovid-19 จากสายการบินฟินแอร์

 

ตามที่สายการบินฟินแอร์มีข้อกําหนดให้ผู้โดยสารทุกสัญชาติที่เดินทางเข้าฟินแลนด์ ต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 ที่เป็นลบ สายการบินฟินแอร์ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ผู้โดยสารสามารถใช้เอกสารรับรองการ ฉีดวัคซีน Covid-19 ได้เช่นกัน โดยเป็นวัคซีนที่ได้การรับรองจากองค์การอนามัยโลก และฉีดมาแล้วไม่น้อย กว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน จะต้องมีข้อมูลด้านล่าง คือ

– ชื่อ นามสกุล ตามหนังสือเดินทาง
– วัน เดือน ปี เกิด
– ชื่อโรคในการรับวัคซีน (Covid-19)
– วันที่ เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีน
– ชื่อทางการค้าของวัคซีนนั้น
– ชื่อเจ้าหน้าที่ และ สถาบัน ที่ออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ไม่มีผลบังคับใช้ สําหรับผู้ที่อายุตํ่ากว่า 12 ปี อย่างไรก็ตามแนะนําให้ผู้โดยสารที่อายุระหว่าง 7 -11 ปี ถือผล ตรวจโควิด-19ที่เป็นลบไปด้วยเพื่อความราบรื่นในกระบวนการเข้าเมืองที่สนามบินเฮลซิงกิ

 

Powered by