เบี้ยประกันภัย First Plan

Worldwide Travel Insurance

1. ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง

First Plan

วงเงินความคุ้มครอง   (บาท)

1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 

Medical Expense due to accident or sickness (WW1)

5,000,000

2. การเสีย ชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ Death or Dismemberment or Total Permanent Disability due to accident (WW2)

5,000,000

3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ Worldwide Medical Evacuation & Repatriation (WW3)

สูงสุด USD

1,000,000

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ 

Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses (WW4)

สูงสุด USD

1,000,000

5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Personal Liability (WW5)

3,000,000

6. การยกเลิกการเดินทาง Trip Cancellation (WW6)

50,000

7. ความล่าช้าในการเดินทาง Travel Delay (WW7)

50,000

8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน Travel Misconnect (WW8)

10,000

9. การลดจํานวนวันเดินทาง Trip Curtailment (cutting your journey short) (WW9)

50,000

10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง Baggage / Luggage Delay (WW10)

25,000

11. ความสญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว Baggage / Luggage Loss or Damage (WW11)

100,000

12. ความสญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว Loss of Personal Money (WW12)

10,000

13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง 

Loss of Travel Documents (WW13)

10,000

14. การเยี่ยมไข้ Compassionate Overseas Visit (WW14)

เที่ยวบินชั้นประหยัด ไป-กลับ

15. การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ Return of Minor Children (WW15)

เที่ยวบินชั้นประหยัด 1 เที่ยว

16. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไมเกิน 15 วัน) (WW16)

คุ้มครอง

17.การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรง พยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสดไม่เกิน 20 วัน) Hospital Cash due to accident or sickness (Max. 20 days) (WW17)

2,000

2เบี้ยประกันภัยรายเที่ยวสําหรับรายบุคคล

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

เบี้ยประกัน (รวมภาษี และอาการแสตมป์)

1 – 4

1,261.00

5 – 6

1,514.00

7 – 8

1,800.00

9 – 10

2,144.00

11 – 14

2,704.00

15 – 21

3,424.00

22 - 31

4,016.00

32 - 60

5,943.00

61 - 90

8,548.00

3. เบี้ยประกันภัยรายปีสําหรับรายบุคคล

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

เบี้ยประกัน (รวมภาษี และอาการแสตมป์)

แผนประกันรายปี

10,201.00

หมายเหตุ

1. เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายบุคคล (การเดินทางแบบครอบครัวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)

2. กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัย รายปี ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน

3. บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน ตามความคุ้มครองในข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 3และ 4

Visitors: 506,922