เบี้ยประกันภัย Asia

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการ เดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว และรายปี ท่องเที่ยวในเอเซีย (Asia)

หน่วย : บาท

 

ข้อตกลงคุ้มครอง

สำหรับเดินทางในเอเซีย

Package For Asia

Asia ex Japan

Asia ex Japan

Asia ex Japan

Asia ex Japan

Asia

Basic I

Basic II

Silver

Gold

Platinum

1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุ 18-70 ปี

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุน้อยกว่า 18 ปี

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000

2. ค่ารักษาพยาบาล

1,000,000

1,000,000

1,750,000

2,000,000

5,000,000

การันตีค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คลอดก่อนกำหนด

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน/การส่งศพกลับประเทศ

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินและช่วยเหลือทางการเดินทาง

 

 

 

 

 

4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ

 

 

 

คุ้มครอง

คุ้มครอง

4.2 การจัดส่งยา

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

4.3 พาหนะในการส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ

 

 

 

คุ้มครอง

คุ้มครอง

4.4 ค่าใช้จ่ายในการค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

5. การยกเลิกการเดินทาง

 

 

 

100,000

100,000

6. การลดจำนวนวันเดินทาง

 

 

 

100,000

100,000

7. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง

 

 

 

50,000

50,000

8. การล่าช้าของการเดินทาง

 

 

 

 

 

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน

 

 

 

7,500

7,500

8.2 การล่าช้าของสัมภาระ

 

 

 

20,000

20,000

8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ

 

 

 

50,000

50,000

9. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัวและหนังสือเดินทาง

 

 

 

5,000

5,000

10.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 

 

1,000,000

2,000,000

5,000,000

จำนวนวันเดินทาง รายเที่ยวและรายปี (วัน)

 เบี้ยประกันภัย (บาท)

1-4

240

280

300

375

688

5-6

240

280

350

521

1,054

7-8

324

434

502

703

1,419

9-10

406

546

632

885

1,785

11-15

534

715

829

1,159

2,340

16-22

761

1,021

1,184

1,657

3,344

23-31

936

1,255

1,456

2,030

4,114

32-45

1,121

1,510

1,748

2,436

4,940

46-60

1,315

1,767

2,045

2,850

5,775

61-75

1,550

2,085

2,415

3,363

6,815

76-92

1,784

2,395

2,775

3,869

7,840

รายปี 31

1,200

1,600

2,040

2,400

4,400

รายปี 60

1,600

2,000

2,660

3,300

6,400

รายปี 90

2,000

2,500

3,610

4,100

8,700

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีอากรแล้ว

เบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 70 ปี

Visitors: 516,903