เบี้ยประกันภัย Europe

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการ เดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว และรายปี ท่องเที่ยวในยุโรป (Europe)

หน่วย : บาท

 

ข้อตกลงคุ้มครอง

สำหรับยื่นวีซ่า เช็งเก้น

Package For Visa For Schengen Countries

Visa Basic

Visa Silver

Visa Gold

Visa Platinum

1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุ 18-70 ปี

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุน้อยกว่า 18 ปี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000

2. ค่ารักษาพยาบาล

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

การันตีค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คลอดก่อนกำหนด

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน/การส่งศพกลับประเทศ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินและช่วยเหลือทางการเดินทาง

 

 

 

 

4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ

 

 

คุ้มครอง

คุ้มครอง

4.2 การจัดส่งยา

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

4.3 พาหนะในการส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ

 

 

คุ้มครอง

คุ้มครอง

4.4 ค่าใช้จ่ายในการค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย

250,000

250,000

250,000

250,000

5. การยกเลิกการเดินทาง

 

 

100,000

100,000

6. การลดจำนวนวันเดินทาง

 

 

100,000

100,000

7. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง

 

 

50,000

50,000

8. การล่าช้าของการเดินทาง

 

 

 

 

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน

 

 

7,500

7,500

8.2 การล่าช้าของสัมภาระ

 

 

20,000

20,000

8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ

 

 

5,000

50,000

9. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัวและหนังสือเดินทาง

 

 

5,000

5,000

10.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 

1,000,000

2,000,000

5,000,000

จำนวนวันเดินทาง รายเที่ยวและรายปี (วัน)

เบี้ยประกันภัย (บาท)

1-4

300

350

500

850

5-6

350

450

600

1,250

7-8

370

450

600

1,250

9-10

399

499

984

1,903

11-15

900

1,050

1,289

2,493

16-22

1,250

1,350

1,844

3,565

23-31

1,500

1,600

2,274

4,388

32-45

2,200

2,300

2,746

5,300

46-60

2,200

2,300

3,215

6,185

61-75

2,500

2,700

3,805

7,343

76-92

2,500

2,700

4,388

8,455

รายปี 31

1,800

2,000

3,100

4,500

รายปี 60

2,500

2,700

4,000

6,500

รายปี 90

3,100

3,500

5,000

9,000

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีอากรแล้ว

เบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 70 ปี

Visitors: 516,905