เบี้ยประกันภัย Worldwide

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการ เดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว และรายปี ท่องเที่ยวทั่วโลก (Worldwide)

หน่วย : บาท

 

ข้อตกลงคุ้มครอง

สำหรับเดินทางทั่วโลก

สำหรับเดินทางทั่วโลก และ ยื่นวีซ่า เช็งเก้น

Package For Worldwide

Package For Worldwide

 

 

 

 

 

Basic I

Basic II

Silver

Gold

Platinum

1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุ18-70 ปี

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุน้อยกว่า 18 ปี

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000

2. ค่ารักษาพยาบาล

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

การันตีค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คลอดก่อนกำหนด

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน/การส่งศพกลับประเทศ

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินและช่วยเหลือทางการเดินทาง

 

 

 

 

 

4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ

 

 

 

คุ้มครอง

คุ้มครอง

4.2 การจัดส่งยา

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

4.3 พาหนะในการส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ

 

 

 

คุ้มครอง

คุ้มครอง

4.4 ค่าใช้จ่ายในการค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

5. การยกเลิกการเดินทาง

 

 

 

100,000

100,000

6. การลดจำนวนวันเดินทาง

 

 

 

100,000

100,000

7. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง

 

 

 

50,000

50,000

8. การล่าช้าของการเดินทาง

 

 

 

 

 

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน

 

 

 

7,500

7,500

8.2 การล่าช้าของสัมภาระ

 

 

 

20,000

20,000

8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ

 

 

 

50,000

50,000

9. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัวและหนังสือเดินทาง

 

 

 

5,000

5,000

10.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 

 

1,000,000

2,000,000

5,000,000

จำนวนวันเดินทาง รายเที่ยวและรายปี (วัน)

 เบี้ยประกันภัย (บาท)

1-4

280

340

400

550

900

5-6

336

418

516

696

1,315

7-8

453

563

696

939

1,772

9-10

570

708

876

1,180

2,229

11-15

745

927

1,147

1,546

2,852

16-22

1,066

1,327

1,640

2,210

4,178

23-31

1,310

1,630

2,015

2,718

5,138

32-45

1,572

1,955

2,421

3,260

6,166

46-60

1,839

2,285

2,832

3,818

7,215

61-75

2,170

2,695

3,342

4,500

8,513

76-92

2,495

3,100

3,843

5,180

9,790

รายปี 31

1,600

1,900

2,420

3,500

5,700

รายปี 60

2,050

2,400

3,115

4,300

7,400

รายปี 90

2,740

3,300

4,225

5,200

10,000

       

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีอากรแล้ว

เบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 70 ปี

Visitors: 516,906